Περιήγηση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Κοινωνία
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Παίζονται χοντρά επιχειρηματικά και πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των φίλων του ΠΑΟ

Τις τρεις «λεό­ντειες» συμ­βά­σεις που εξα­σφα­λί­ζουν τα συμ­φέ­ρο­ντα επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων κατα­ψή­φι­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας, ύψους 255 εκα­τομ­μυ­ρί­ων, για τη…

Επικαιρότητα
Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός αιφνιδιαστικά ακύρωσε τη συμφωνία για την παραχώρηση της Λεωφόρου για το Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή

Με αίσθη­μα ευθύ­νης το ΚΣ της ΚΝΕ ανα­κοί­νω­σε την προ­σαρ­μο­γή του 46ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» στις νέες συν­θή­κες λόγω της παν­δη­μί­ας του κορονοϊού…