Περιήγηση: Λογοτεχνία

Παιδεία
Πανελλήνιες 2022: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα — Έκθεση

Πανελ­λή­νιες 2022 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Εκθε­ση:  Στη Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα και Λογο­τε­χνία εξε­τά­ζο­νται οι υπο­ψή­φιοι των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ). Οι εξετάσεις…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2022: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα — Έκθεση

Πανελ­λή­νιες 2022 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Εκθε­ση:  Στη Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα και Λογο­τε­χνία εξε­τά­στη­καν σήμε­ρα οι υπο­ψή­φιοι των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ). ΤΑ…

Παιδεία
Πανελλαδικές — ΕΠΑΛ — Νεοελληνική Γλώσσα: Κείμενο της WWF για τη διατροφή κλήθηκαν να αναλύσουν οι εξεταζόμενοι

Πανελ­λή­νιες 2021 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Ομα­λά κύλη­σε η πρώ­τη μέρα των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων, με τους υπο­ψη­φί­ους των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ)…

Παιδεία
Πανελλαδικές Εξετάσεις: Πρεμιέρα για τα ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά

Πανελ­λή­νιες 2021 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Ξεκι­νούν σήμε­ρα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων (ΕΠΑΛ), οι οποί­οι εξετάζονται…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021 — Οι απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Πανελ­λή­νιες 2021 — Απα­ντή­σεις Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Σχε­τι­κά βατά ήταν τα θέμα­τα που δόθη­καν στους μαθη­τές για το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας (Έκθε­ση)…