Περιήγηση: Λογοτεχνία

Παιδεία
Πανελλήνιες 2021: Πρεμιέρα πανελλαδικών — Θα προσμετρηθούν οι συνθήκες για τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων;

Πανελ­λή­νιες 2021 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα: Ξεκι­νούν σήμε­ρα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις με τους μαθη­τές των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ) να εξε­τά­ζο­νται στη Νεοελληνική…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2020: Με Έκθεση και Λογοτεχνία ξεκινούν oι πανελλαδικές — Πώς θα μάθω τα θέματα

Πανελ­λή­νιες 2020:  Με το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας (Έκθε­ση)  και με μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας εξαι­τί­ας του κορονοϊού,…

Παιδεία
Η “ρετσινιά” της αποτυχίας (Κριτήρια αξιολόγησης: Νεοελληνική Γλώσσα — Λογοτεχνία)

Νέα Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα – Λογο­τε­χνία Γ΄ Λυκεί­ου Θεμα­τι­κός κύκλος: Αξιο­λό­γη­ση — πρό­σβα­ση Α. Μη λογο­τε­χνι­κό κεί­με­νο Η “ρετσι­νιά” της αποτυχίας…

Παιδεία
Ψυχολογία των Νεοελλήνων (Κριτήρια αξιολόγησης: Νεοελληνική Γλώσσα — Λογοτεχνία)

Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Λογο­τε­χνία Γ΄ Λυκεί­ου Θεμα­τι­κός κύκλος: Γλώσ­σα — παι­δεία Α. Μη λογο­τε­χνι­κό κεί­με­νο Ψυχο­λο­γία των Νεο­ελ­λή­νων O παρακάτω…

Παιδεία
Πολυπολιτισμική κοινωνία (Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου — Κριτήριο αξιολόγησης)

Νέα Ελλη­νι­κά Γ΄ Λυκεί­ου Κρι­τή­ριο: Πολυ­πο­λι­τι­σμι­κή κοι­νω­νία Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Λογο­τε­χνία Γ΄ Λυκεί­ου Α. Μη Λογο­τε­χνι­κό Κεί­με­νο Πώς μπορούμε…