Περιήγηση: Μάτι Αττικής

Κοινωνία
Κοντά στους πυρόπληκτους το Σωματείο Εργαζομένων Ευαγγελισμού — Έμπρακτη συμπαράσταση και στους υγειονομικούς της περιοχής

Στα πλαί­σια αλλη­λεγ­γύ­ης στους πυρό­πλη­κτους, με πρω­το­βου­λία του Σωμα­τεί­ου, οι εργα­ζό­με­νοι του Ευαγ­γε­λι­σμού συγκέ­ντρω­σαν είδη άμε­σης ανά­γκης, τα οποία παραδόθηκαν…

Κοινωνία
Στους 96 οι νεκροί από την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική — Κατέληξε 68χρονος εγκαυματίας

Κατέ­λη­ξε άνδρας εγκαυ­μα­τί­ας 68 ετών ο οποί­ος νοση­λευό­ταν δια­σω­λη­νω­μέ­νος στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) του ΚΑΤ, ανε­βά­ζο­ντας τον αριθ­μό των…

Κοινωνία
Πάρτι κερδοσκόπων στα καμένα — Ιδιοκτήτες σπιτιών και ξενοδόχοι ζητούν υπέρογκα ποσά από πυρόπληκτους

Συνε­χί­ζε­ται η δια­δι­κα­σία της υπο­βο­λής των απα­ραί­τη­των εγγρά­φων για τη στε­γα­στι­κή απο­κα­τά­στα­ση των πυρό­πλη­κτων, ενώ παρα­μέ­νουν αδιευ­κρί­νι­στα ορι­σμέ­να κρί­σι­μα ζητήματα.…

Κοινωνία
Ανέβηκε και άλλο ο αριθμός των νεκρών της τραγωδίας στο Μάτι της Αττικής — Κατέληξε εγκαυματίας

Κατέ­λη­ξε γυναί­κα εγκαυ­μα­τί­ας 78 ετών (με επι­βα­ρυ­μέ­νο ιατρι­κό ιστο­ρι­κό), που νοση­λευό­ταν στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) του Σισμα­νο­γλεί­ου Νοσο­κο­μεί­ου, ανε­βά­ζο­ντας τον αριθμό…

Κοινωνία
Λίστα των ιατροδικαστών στην Εισαγγελία ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 92

Με την εξέ­τα­ση του νέου αρχη­γού της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Βασί­λη Ματ­θαιό­που­λου συνε­χί­στη­κε η προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση για τις φωτιές στην Ανατολική…

Στήλη Αναγνωστών
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟΣ ΨΗΦΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Γεώρ­γιος Λια­νός // Το τελευ­ταίο χρο­νι­κό διά­στη­μα παρα­τη­ρεί­ται η προ­σπά­θεια των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των να κερ­δί­σουν εντυ­πώ­σεις, με αφορ­μή την…