Περιήγηση: Μαρία του 19ου

Ματιές στην Επικαιρότητα
Το δικό μας e‑mail

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ E‑MAIL: Η εγκυ­μο­σύ­νη πλέ­ον θα λογί­ζε­ται ως ασθένεια,τους ασθε­νείς εργα­ζό­με­νους τα αφε­ντι­κά θα έχουν πλέ­ον το δικαί­ω­μα να τους απολύουν.…
Πώς λέμε: Σκο­τώ­νουν τα άλο­γα όταν γεράσουν;
Και τις φορά­δες, αντί­στοι­χα , όταν γκαστρωθούν.…