Περιήγηση: Μενίδι

Κοινωνία
Μενίδι: «Λίμνη» οι αίθουσες του 23ου Δημοτικού Σχολείου (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Σε «λίμνη» έχουν μετα­τρα­πεί αίθου­σες του 23ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Αχαρ­νών, μετά την πρω­ι­νή βρο­χό­πτω­ση, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τα σοβα­ρά κτι­ρια­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει και αυτή η…

Επικαιρότητα
Αμετανόητος και θρασύδειλος ο νταής αστυνομικός που χτύπησε 11χρονο παιδί στο Μενίδι

Αμε­τα­νό­η­τος και θρα­σύ­δει­λος ο ντα­ής αστυ­νο­μι­κός που χτύ­πη­σε 11χρονο παι­δί στο Μενί­δι δικαιο­λό­γη­σε την πρά­ξη του λέγο­ντας: «Με έβρι­σε αισχρά και…