Περιήγηση: Νέοι

Κοινωνία
Η εργασιακή ανασφάλεια στους νέους ευνοεί ψυχικές παθήσεις που σχετίζονται με το αλκόολ

Η εργα­σια­κή ανα­σφά­λεια στην πρώ­ι­μη ενή­λι­κη ζωή συν­δέ­ε­ται με αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο σοβα­ρής ασθέ­νειας που σχε­τί­ζε­ται με το αλκο­όλ κατά τη…

Κοινωνία
Eurostat: Με σημαντικές στερήσεις το 14,2% των νέων 15–29 ετών στην Ελλάδα — Στον κίνδυνο της φτώχειας το 26%

Με σημα­ντι­κές υλι­κές και κοι­νω­νι­κές στε­ρή­σεις βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πο το 6% των νέων ηλι­κί­ας 15–29 ετών στην ΕΕ, σύμ­φω­να με στοιχεία…

Κοινωνία
Οι έφηβοι που κάνουν χρήση κάνναβης, προκαλούν μακράς διάρκειας βλάβη στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλό τους, δείχνει νέα έρευνα

Οι έφη­βοι που κάνουν χρή­ση κάν­να­βης, προ­κα­λούν μακράς διάρ­κειας βλά­βη στον ανα­πτυσ­σό­με­νο εγκέ­φα­λό τους, δεί­χνει μια νέα κανα­δι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευνα,…