Περιήγηση: Νίκος Χαρδαλιάς

Επικαιρότητα
Ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Νίκος Χαρδαλιάς — Νοσηλεύεται στο «Αγία Όλγα»

«Περί την 14:30 σήμε­ρα 16/08/2021 προ­σήλ­θε στο Νοσο­κο­μείο μας ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων κ. Νικό­λα­ος Χαρ­δα­λιάς .Υπε­βλή­θη…

Κοινωνία
Περιοριστικά μέτρα σε χώρους διασκέδασης ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς

Περιο­ρι­στι­κά μέτρα σε χώρους δια­σκέ­δα­σης λόγω αύξη­σης των κρου­σμά­των, ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Νίκος Χαρ­δα­λιάς σε έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση μετά…

Επικαιρότητα
Την άρση επιπλέον περιοριστικών μέτρων ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς

Επα­νεκ­κί­νη­ση και άλλων δρα­στη­ριο­τή­των ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος Χαρ­δα­λιάς κατά τη διάρ­κεια της ενη­μέ­ρω­σης για…