Περιήγηση: Νατάσσα Μποφίλιου

Πολιτισμός
Οι τραγουδιστές απέκτησαν το δικό τους σωματείο με πρόεδρο τη Νατάσσα Μποφίλιου

Έχο­ντας στο επί­κε­ντρο κρί­σι­μα ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τον κλά­δο, το Πανελ­λή­νιο Σωμα­τείο Ελλή­νων Τρα­γου­δι­στών, ένα σωμα­τείο που συστά­θη­κε την περίοδο…

Επικαιρότητα
Μήνυμα υπέρ της Ν. Μποφίλιου από την Κλέλια Ρένεση: «Ποτε γιναμε τοσο υπεροχοι σκλαβοι;»

Θέση υπέρ της Νατάσ­σας Μπο­φί­λιου, την οποία διά­φο­ρα «υπαλ­λη­λά­κια» του εγχώ­ριου αμε­ρι­κα­νο­να­το­τσο­λια­δι­σμού έβα­λαν στο στό­χα­στρο εξαι­τί­ας της συμ­με­το­χής της στην…

Επικαιρότητα
Έλα ρε ακάλυπτε…: Ο γυρολόγος των κομμάτων Αντώνης Καφετζόπουλος κατά της Ν. Μποφίλιου

Την πρό­σφα­τη δήλω­ση της Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, η οποία πρό­κει­ται να τρα­γου­δή­σει σε αντι­πο­λε­μι­κή συγκέ­ντρω­ση, σχο­λί­α­σε στο Facebook ο ηθο­ποιός Αντώνης…

Κοινωνία
Καλλιτέχνες στο πλευρό του Χρ. Ζαραλίκου, καταδικάζουν την τραμπούκικη απόπειρα λογοκρισίας

Την αλλη­λεγ­γύη τους στον Χρι­στό­φο­ρο Ζαρα­λί­κο εκφρά­ζουν από χθες πλη­θώ­ρα καλ­λι­τε­χνών στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, αντι­δρώ­ντας στην απα­ρά­δε­κτη από­πει­ρα λογοκρισίας…