Περιήγηση: Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας

Επικαιρότητα
Συλλαλητήρια στις 30 Νοέμβρη — Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση

Στην τελι­κή ευθεία για τα συλ­λα­λη­τή­ρια το Σάβ­βα­το 30 Νοέμ­βρη, Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα, Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων και οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις κορυ­φώ­νουν τη δρά­ση τους για την…