Περιήγηση: Πήλιο

Κοινωνία
Κακοκαιρία: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος και εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Μαγνησία (ΦΩΤΟ)

Η έλλει­ψη αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων και ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δια­σμού ανα­δει­κνύ­ε­ται για ακό­μη μια φορά με την κακο­και­ρία «Daniel». Ισχυ­ρές βρο­χές και καταιγίδες…