Περιήγηση: Πανελλήνιες 2020

Παιδεία
Πανελλαδικές 2020: Από τις 29 Ιουνίου έως και τις 17 Ιουλίου, οι διαδικασίες για την υποβολή μηχανογραφικού

Από την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα, 29 Ιου­νί­ου 2020, θα μπο­ρούν οι υπο­ψή­φιοι για την εισα­γω­γή στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση να απο­κτή­σουν τον…

Παιδεία
Πανελλαδικές: Βατά τα σημερινά θέματα στη Χημεία και την Οικονομία — Δείτε τις απαντήσεις

Χωρίς ιδιαί­τε­ρες παγί­δες, αλλά με κλι­μα­κού­με­νη δυσκο­λία, ήταν τα σημε­ρι­νά θέμα­τα των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων στα μαθή­μα­τα της Χημεί­ας και της…

Παιδεία
Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τα σημερινά θέματα σε Ιστορία και Πληροφορική — Δείτε τις απαντήσεις

 Πανελ­λή­νιες 2020: Με βατά θέμα­τα συνε­χί­στη­καν οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψή­φιους των ΓΕΛ, σε Ιστο­ρία (Ομά­δα Προ­σα­να­το­λι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Σπουδών)…

Ατέχνως
Πανελλήνιες 2020: Δείτε τα θέματα στην Πληροφορική

Πανελ­λή­νιες 2020: Σήμε­ρα, Τετάρ­τη, οι  υπο­ψή­φιοι της Ομά­δας Προ­σα­να­το­λι­σμού Σπου­δών Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής εξε­τά­ζο­νται στο μάθη­μα της Πλη­ρο­φο­ρι­κής στο πλαί­σιο των Πανελ­λα­δι­κών Εξετάσεων…