Περιήγηση: Πανελλήνιες 2020

Παιδεία
Η προστασία του υδάτινου στοιχείου, στην πρεμιέρα των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών — Δείτε τα θέματα

Μία ομι­λία, που απευ­θύ­νε­ται στους συμ­μα­θη­τές και στις συμ­μα­θή­τριες τους, με θέμα τους τρό­πους με τους οποί­ους οι νέοι μπορούν…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2020: «Υψηλών απαιτήσεων» το θέμα της έκθεσης σύμφωνα με τους Φροντιστές

Η Ομο­σπον­δία Εκπαι­δευ­τι­κών Φρο­ντι­στών Ελλά­δος χαρα­κτη­ρί­ζει «υψη­λών απαι­τή­σε­ων» το θέμα που κλή­θη­καν να ανα­πτύ­ξουν οι μαθη­τές στο μάθη­μα της Νεοελληνικής…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2020: Με Έκθεση και Λογοτεχνία ξεκινούν oι πανελλαδικές — Πώς θα μάθω τα θέματα

Πανελ­λή­νιες 2020:  Με το μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας (Έκθε­ση)  και με μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας εξαι­τί­ας του κορονοϊού,…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2020: Δώσετε τη μάχη των εξετάσεων με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας

Μια μη συνη­θι­σμέ­νη σχο­λι­κή χρο­νιά λόγω της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης ολο­κλη­ρώ­νε­ται με τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις. Μετ’ εμπο­δί­ων η προ­ε­τοι­μα­σία των μαθητών…