Περιήγηση: Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ΠΑΜΕ

Επικαιρότητα
Διεθνιστική εκδήλωση του ΠΑΜΕ: «Η δράση των συνδικάτων σε όλες τις συνθήκες»

Με χαι­ρε­τι­σμούς από εκπρο­σώ­πους των ξένων αντι­προ­σω­πειών συνε­χί­ζε­ται η Διε­θνι­στι­κή Εκδή­λω­ση του ΠΑΜΕ, με θέμα: «Η δρά­ση των συν­δι­κά­των σε…