Περιήγηση: Πανεπιστημονική ΠΕΤΟΜ - ΤΕΕ

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
“ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ” Πολιτικών Μηχανικών: Όλοι σήμερα στις εκλογές του Συλλόγου — “Ώρα να πάμε αλλιώς!”

Κυρια­κή, 2 Απρί­λη, σήμε­ρα και σε όλους τους νομούς της χώρας, πραγ­μα­το­ποιού­νται οι εκλο­γές του Συλ­λό­γου Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών Ελλά­δας (ΣΠΜΕ).…

Επικαιρότητα
Οι συνταξιούχοι μηχανικοί στο δρόμοτου αγώναενάντια στο εχθρικό αστικό κράτος και στους καρεκλοκένταυρους

Τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα των συντα­ξιού­χων μηχα­νι­κών του ΤΣΜΕΔΕ, που δεν υπο­χω­ρούν, αλλά διεκ­δι­κούν αυτά που τους αρπά­ξα­νε παρου­σί­α­σαν σε συνέντευξη…

Επικαιρότητα
Επιτροπή Αγώνα ΕΣΤΑΜΕΔΕ & ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ: Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου

Μπρο­στά στα χρο­νί­ζο­ντα προ­βλή­μα­τα των συντα­ξιού­χων μηχα­νι­κών (μεί­ω­ση εφά­παξ των ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών μηχα­νι­κών στο μισό, με το νόμο Κατρού­γκα­λου, ανα­γκα­στι­κή επιστροφή…

Επικαιρότητα
Κληροδότημα Αξελού: Στις 12.00 το μεσημέρι η εκδήλωση της Επιτροπής Αγώνα των Μηχανικών

Συνο­πτι­κή παρου­σί­α­ση του προ­βλή­μα­τος «Κλη­ρο­δό­τη­μα Αξε­λού» Η χήρα του αρχι­τέ­κτο­να Ιωάν­νη Αξε­λού άφη­σε με τη δια­θή­κη της 26–2‑1962 στο ΤΣΜΕΔΕ…