Περιήγηση: ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας γιατί η κυβέρνηση… «απομακρύνει την χώρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο»

Την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας κατά της κυβέρ­νη­ση κατέ­θε­σε σήμε­ρα, όπως είχε προ­α­ναγ­γεί­λει, ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρου­λά­κης, ο οποί­ος …θυμή­θη­κε…

Πολιτική
Έγκλημα στα Τέμπη: Εντός της ημέρας η πρόταση δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ που θέλει να φορέσει αντιπολιτευτικό φερετζέ

Εντός της ημέ­ρας ‑το πιθα­νό­τε­ρο μετά τις 3 μ.μ. που έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί συνε­δρί­α­ση της Ολο­μέ­λειας της Βου­λής- ανα­μέ­νε­ται να κατατεθεί…

Απόψεις
Ακόμη μια φορά όλοι τους και ΜΟΝΟ του να μάχεται τ’ άδικο, τη σαπίλα και τη σήψη

Όλοι τους και μόνο του.  Όπως πάντα. Όλοι μαζί, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αρι­στε­ρά, Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας, δια­καιω­μα­τι­στές, δήθεν αναρ­χι­κοί, «ευαι­σθη­τού­λη­δες»…

Επικαιρότητα
ΠΑΣΟΚ: Θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια και με τη “βούλα” του Συντάγματος

Μύλος έγι­ναν στο ΠΑΣΟΚ για τον “κατάλ­λη­λο” τρό­πο προ­ώ­θη­σης των ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων Στην χτε­σι­νή συνε­δρί­α­ση της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΠΑΣΟΚ,…

Επικαιρότητα
ΝΔ_ΣΥΡΙΖΑ κλπ. “πρόθυμοι”: Μπουγάδα “προοδευτικότητας” στο αντιδραστικό νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία εκ μέρους ομόφυλων ζευγαριών

Μια πρώ­της τάξε­ως ευκαι­ρία να δια­μορ­φώ­σει ένα προ­ο­δευ­τι­κό προ­σω­πείο για την πολι­τι­κή της, και μάλι­στα σε μια περί­ο­δο που δείχνει…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας: Σοβαρό συνταγματικό ζήτημα να μην ψηφίζουν όλοι οι εκλογείς την ίδια μέρα

Το γεγο­νός ότι η καθιέ­ρω­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου δεν είναι ζήτη­μα «πρα­κτι­κής φύσης», ούτε «τεχνι­κής διευ­κό­λυν­σης», αλλά αλλά­ζει συνο­λι­κά τη…