Περιήγηση: Περιφέρεια Αττικής

Πολιτική
ΣΥΡΙΖΑ με «γεύση» Τζήμερου…

«Δυνα­τή» μετα­γρα­φή από την παρά­τα­ξη του γρα­φι­κού ακρο­δε­ξιού και αντι­κομ­μου­νι­στή Θ. Τζή­με­ρου πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Γιώρ­γος Ιωα­κει­μί­δης, υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής στηριζόμενος…

Επικαιρότητα
ΚΕ του ΚΚΕ: Καταγγέλλει την προσπάθεια φίμωσης του ΚΚΕ από τις διοικήσεις της ΝΔ στον Δήμο της Αθήνας και στην Περιφέρεια Αττικής

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τα πρό­στι­μα σε βάρος του Κόμ­μα­τος από τις διοι­κή­σεις της ΝΔ στον…

Επικαιρότητα
Αθλιότητα Πατούλη: Πρόστιμο στο ΚΚΕ επέβαλε η Περιφέρεια Αττικής ανασύροντας νόμο για την υπαίθρια διαφήμιση!

Με από­φα­ση της εκλε­κτής της ΝΔ περι­φε­ρεια­κής αρχής Πατού­λη στις 16/6 επι­βάλ­λε­ται πρό­στι­μο 12.000 ευρώ στο ΚΚΕ ανα­σύ­ρο­ντας άρθρο νόμου…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ο Γιάννης Πρωτούλης υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής και ο Νίκος Σοφιανός υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ ανα­κοι­νώ­νει ότι υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής θα είναι ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος και…

Επικαιρότητα
Να σταματήσει εδώ και τώρα η περιφέρεια Αττικής να κατεβάζει αφίσες του ΚΚΕ

Η προ­σπά­θεια φίμω­σης της πολι­τι­κής δρά­σης του ΚΚΕ από την περι­φέ­ρεια Αττι­κής συνε­χί­ζε­ται. Κυρια­κή πρωί, συνερ­γεία της περι­φέ­ρειας κατέ­βα­ζαν αφίσες…