Περιήγηση: Πλάσμα ασθενών

Προτεινόμενο
Ο ΠΟΥ είναι επιφυλακτικός για τη χρήση πλάσματος ασθενών που ανέρρωσαν για τη θεραπεία της COVID-19

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας εξέ­φρα­σε σήμε­ρα επι­φυ­λά­ξεις για την έγκρι­ση της χρή­σης πλά­σμα­τος από ασθε­νείς που έχουν αναρ­ρώ­σει από την…