Περιήγηση: Πλανήτες

Επιστήμη
Σπάνιο φαινόμενο: Σύνοδος πέντε πλανητών στον ουρανό, η οποία δεν θα υπάρξει ξανά έως το 2040

Μόλις ξεκί­νη­σε επί­ση­μα το καλο­καί­ρι στο βόρειο ημι­σφαί­ριο και στον ουρα­νό έχουν δώσει «ραντε­βού» πέντε πλα­νή­τες (Ερμής, Αφρο­δί­τη, Άρης, Δίας,…