Περιήγηση: Ποίημα

Ποίηση
Μοναξιά, Πάνου Θασίτη

Μονα­ξιά Όλοι ανα­κα­λύ­πτου­με μια μέρα κάτι χάνου­με κάτι δίνου­με και παίρ­νου­με τις ίδιες μαχαι­ριές. Όμοια τα στίγ­μα­τα στα πρό­σω­πά μας.…