Περιήγηση: ΠΟΑΣΥ

Επικαιρότητα
Παραιτήθηκε από το ΔΣ της ΠΟΑΣΥ ο γνωστός μαϊντανός Στ. Μπαλάσκας

Την παραί­τη­σή του από το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων (ΠΟΑΣΥ) υπέ­βα­λε ο γνω­στός τηλε­μαϊ­ντα­νός  συν­δι­κα­λι­στής αστυ­νο­μι­κός Σταύρος…

Ανακοινώσεις
Εργατικό Κέντρο Λάρισας: Απάντηση στις εμετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΠΟΑΣΥ Θ. Νταβούρα

Εμε­τι­κές χαρα­κτη­ρί­ζει το Εργα­τι­κό Κέντρο Λάρι­σας τις πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του Θανά­ση Ντα­βού­ρα, Α’ αντι­προ­έ­δρου της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων (ΠΟΑΣΥ)…

Ανακοινώσεις
«Απαράδεκτες οι θέσεις του συνδικαλιστικού φορέα των αστυνομικών που υπερασπίζονται την αστυνομική βία και καταστολή»

«Αν κατά την ιεράρ­χη­ση αξιών προη­γεί­ται για την ΠΟΑΣΥ το αλέ­κια­στο του αγάλ­μα­τος του Τρού­μαν από τη ζωή, τη σωματική…

Επικαιρότητα
«Ξήλωσε» τον Μπαλάσκα η ΠΟΑΣΥ λόγω των χυδαίων δηλώσεών του

Έκπτω­το από τα αξιώ­μα­τα του Αντι­προ­έ­δρου και του Ειδι­κού Γραμ­μα­τέα, λόγω «ευθεί­ας παρα­βί­α­σης του Κατα­στα­τι­κού της Ομο­σπον­δί­ας, του Εσω­τε­ρι­κού Κανονισμού…

Κοινωνία
Αστυνομικοί προς κυβέρνηση: Δε θα πάρουμε εμείς τα σπίτια του λαού

Με αφορ­μή την από­φα­ση για ενί­σχυ­ση των μέτρων φύλα­ξης των συμ­βο­λαιο­γρα­φεί­ων με αστυ­νο­μι­κούς προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πούν ενέρ­γειες που εμπο­δί­ζουν τους ηλεκτρονικούς…