Περιήγηση: Πωλήσεις όπλων

Διεθνή
«Χοντρή» κονόμα της Γερμανίας από πωλήσεις όπλων σε χώρες που εμπλέκονται στις συγκρούσεις σε Λιβύη και Υεμένη

Η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ενέ­κρι­νε το 2020 εξα­γω­γές όπλων και στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού αξί­ας μεγα­λύ­τε­ρης του ενός δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ σε χώρες που…