Περιήγηση: Πωλήσεις όπλων

Διεθνή
Στρατιωτικές δαπάνες μετά την εισβολή στην Ουκρανία _Η Γαλλία δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων παγκόσμια — Ξεπέρασε την Ρωσία

Όπως ανα­φέ­ρει έκθε­ση (11 Μάρ­τη) του Διε­θνούς Ινστι­τού­του Ερευ­νών για την Ειρή­νη (Sipri), για πρώ­τη φορά η Γαλ­λία γίνε­ται ο…

Διεθνή
«Χοντρή» κονόμα της Γερμανίας από πωλήσεις όπλων σε χώρες που εμπλέκονται στις συγκρούσεις σε Λιβύη και Υεμένη

Η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ενέ­κρι­νε το 2020 εξα­γω­γές όπλων και στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού αξί­ας μεγα­λύ­τε­ρης του ενός δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ σε χώρες που…