Περιήγηση: Πόλεμος στην Οκρανία

Διεθνή
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέα στρατιωτική βοήθεια 325 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Η Ουά­σινγ­κτον ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πρό­σθε­τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια ύψους 325 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων στην Ουκρα­νία, με στό­χο κυρί­ως την ενί­σχυ­ση της ουκρανικής…