Περιήγηση: Πόρισμα

Κοινωνία
Πόρισμα για την τραγωδία στο Μάτι: Πλήρης σύγχυση και απόλυτη έλλειψης συντονισμού — Οι διάλογοι της ντροπής

Εικό­να πλή­ρους σύγ­χυ­σης και από­λυ­της έλλει­ψης συντο­νι­σμού μετα­ξύ των αρμό­διων φορέ­ων, χωρίς ενιαία πλη­ρο­φό­ρη­ση και με άγνοια για το πού…