Περιήγηση: Ρατσιστική βία

Κοινωνία
Άνοιξη Αττικής: Άγρια εργοδοτική — ρατσιστική βία σε βάρος μετανάστη διανομέα

Δολο­φο­νι­κή εργο­δο­τι­κή — ρατσι­στι­κή επί­θε­ση σημειώ­θη­κε σε βάρος ενός μετα­νά­στη, ο οποί­ος εργα­ζό­ταν ως δια­νο­μέ­ας σε ψητο­πω­λείο, στην πλα­τεία της…