Περιήγηση: Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία

Ιστορία
1918: Το τιμωρό χέρι του ρώσικου λαού εκτελεί την αιματοβαμμένη δυναστεία των Ρομανόφ

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση- το σπου­δαιό­τε­ρο κοσμοι­στο­ρι­κό γεγο­νός του 20ου αιώ­να- επι­κρά­τη­σε το Νοέμ­βρη του 1917,…