Περιήγηση: Σαν σήμερα 2 Ιουνίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 2 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

455 Βάν­δα­λοι μπαί­νουν στη Ρώμη και τη λεη­λα­τούν για δύο εβδο­μά­δες. Φεύ­γο­ντας παίρ­νουν μαζί τους μεγά­λο μέρος των θησαυ­ρών της πόλης…

Πρόσωπα
Αργύρης Εφταλιώτης, ένας από αυτούς που διαμόρφωσαν τη γλώσσα της λογοτεχνίας

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Αργύ­ρης Εφτα­λιώ­της, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Έλλη­να λογο­τέ­χνη (ποι­η­τή και πεζο­γρά­φου) Κλε­άν­θη Μιχαη­λί­δη. Το ψευ­δώ­νυ­μό του…