Περιήγηση: Σαν σήμερα 23 Ιανουαρίου

Πρόσωπα
Πολ Λανζεβέν

Σαν σήμε­ρα 23 Ιανουα­ρί­ου 1872 γεν­νιέ­ται ο Πολ Λαν­ζε­βέν. Γάλ­λος διά­ση­μος φυσι­κός και επι­φα­νής δημό­σιος παρά­γο­ντας. Σπού­δα­σε στη Σχο­λή Φυσι­κής και…