Περιήγηση: Σαν σήμερα 23 Νοεμβρίου

Πρόσωπα
Αλντους Χάξλεϊ

Στις 23 Νοεμ­βρί­ου 1963 πέθα­νε ο Αλντους Χάξ­λεϊ. Αγγλος συγ­γρα­φέ­ας. Το έργο του περι­λαμ­βά­νει ποι­ή­μα­τα, διη­γή­μα­τα, ταξι­διω­τι­κές εντυ­πώ­σεις, βιο­γρα­φί­ες, κριτικά…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 23 Νοεμβρίου 

602 Ο Φωκάς εκθρο­νί­ζει τον Μαυ­ρί­κιο και γίνε­ται αυτός αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου. 1248 Ο Φερ­δι­νάν­δος Γ’ της Καστί­λης ηγεί­ται των Χρι­στια­νι­κών δυνάμεων,…