Περιήγηση: Σαν σήμερα 24 Φεβρουαρίου

Κινηματογράφος
Αλμπέρτο Σόρντι, από τους κορυφαίους γελωτοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου

Ο Αλμπέρ­το Σόρ­ντι, ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους γελω­το­ποιούς του παγκό­σμιου κινη­μα­το­γρά­φου μαζί με τον αξε­πέ­ρα­στο Τοτό, απο­τε­λεί εξέ­χον μέλος της…

Πρόσωπα
Ουίλιαμ Φόστερ, ο συγγραφέας της «Ιστορίας του παγκόσμιου συνδικαλιστικού κινήματος»

Στις 24 Φεβρουα­ρί­ου 1881 γεν­νιέ­ται ο Ουί­λιαμ Φόστερ. Επι­φα­νής παρά­γων του αμε­ρι­κα­νι­κού και του παγκό­σμιου εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος και του…