Περιήγηση: Σαν σήμερα 7 Μαρτίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 7 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

322 π.Χ. Πέθα­νε ο αρχαί­ος Έλλη­νας φιλό­σο­φος, Αρι­στο­τέ­λης 961 Ο στρα­τη­γός του Βυζα­ντί­ου, Νικη­φό­ρος Φωκάς, απε­λευ­θε­ρώ­νει το Ηρά­κλειο της Κρή­της από…

Θέατρο
Λυκούργος Καλλέργης, μεγάλος ηθοποιός με προσφορά στην Τέχνη και τον Πολιτισμό

Λυκούρ­γος Καλ­λέρ­γης, ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της, μετα­φρα­στής, συν­δι­κα­λι­στής, δάσκα­λος δρα­μα­τι­κής τέχνης, βου­λευ­τής, επί­τι­μος διδά­κτωρ του Τμή­μα­τος Θεα­τρι­κών Σπου­δών του Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών.…