Περιήγηση: Σαν σήμερα 7 Μαρτίου

Κινηματογράφος
Άννα Μανιάνι: Η Λύκαινα της υποκριτικής, η ψυχή της Ιταλίας με τον ηφαιστειώδη χαρακτήρα

Έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ιερό τέρας της υπο­κρι­τι­κής, «λύκαι­να, «ηφαί­στειο» και άλλα πολ­λά ευφά­ντα­στα, κατά την πολυ­κύ­μα­ντη και θριαμ­βευ­τι­κή πορεία της στον…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 7 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

322 π.Χ. Πέθα­νε ο αρχαί­ος Έλλη­νας φιλό­σο­φος, Αρι­στο­τέ­λης 961 Ο στρα­τη­γός του Βυζα­ντί­ου, Νικη­φό­ρος Φωκάς, απε­λευ­θε­ρώ­νει το Ηρά­κλειο της Κρή­της από…