Περιήγηση: Σαρλ Αζναβούρ

Μουσική
Πέθανε ο Σαρλ Αζναβούρ

Ο Γάλ­λος τρα­γου­δι­στής Σαρλ Αζνα­βούρ απε­βί­ω­σε σε ηλι­κία 94 ετών. Αλη­θι­νός πρε­σβευ­τής της γαλ­λι­κής κουλ­τού­ρας, ήταν ο πιο γνω­στός γάλλος…