Περιήγηση: Σκοπευτήριο Καισαριανής

Επικαιρότητα
Καισαριανή: Αποχώρησε η αστυνομία απ’ το Σκοπευτήριο — Κανονικά στις 8.30 μ.μ. η συναυλία αλληλεγγύης

Κανο­νι­κά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στους πυρό­πλη­κτους που διορ­γα­νώ­νουν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής στις…

Επικαιρότητα
Καισαριανή: Δυνάμεις της αστυνομίας εμποδίζουν συναυλία αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους!

Αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις βρί­σκο­νται αυτή την ώρα στο χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου της Και­σα­ρια­νής εμπο­δί­ζο­ντας τη διε­ξα­γω­γή της συναυ­λί­ας που διορ­γα­νώ­νουν Φοιτητικοί…