Περιήγηση: ταξικός πατριωτισμός

Απόψεις
Τι θα κάνουν οι έλληνες κομμουνιστές σε περίπτωση πολέμου;

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η πρό­σφα­τη κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας, στο πλαί­σιο της ευρύ­τε­ρης όξυν­σης των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών στην περιο­χή, έδωσε…