Περιήγηση: #τεμπη_εγκλημα

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Κουτσούμπας: Ανησυχείτε μήπως στις εκλογές εκφραστεί η λαϊκή οργή όπως έγινε με το έγκλημα στα Τέμπη (VIDEO)

Ανη­συ­χεί­τε μήπως στις εκλο­γές εκφρα­στεί η λαϊ­κή οργή και δυσα­ρέ­σκεια όπως εκφρά­στη­κε στις μεγα­λειώ­δεις δια­δη­λώ­σεις για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα…

Επικαιρότητα
Τέμπη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο συμβασιούχος σταθμάρχης – «Ήμουν ενισχυτικός, δεν είχα την ευθύνη»

Ελεύ­θε­ρος, με τους περιο­ρι­στι­κούς όρους της εμφά­νι­σης σε Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα δύο φορές το μήνα, της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Λάρισα: Πλακέτα στη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος θα στηθεί στα Τέμπη (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Εκα­το­ντά­δες μαθη­τές συμ­με­τέ­χουν αυτή την ώρα στην συναυ­λία που διορ­γα­νώ­νουν η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Λάρι­σας σε συνερ­γα­σία με το Παράρτημα…

Κοινωνία
Τέμπη: Νέα προθεσμία για τους δύο σταθμάρχες – Απολογούνται την επόμενη εβδομάδα

Νέα προ­θε­σμία να απο­λο­γη­θούν την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα πήραν από τον εφέ­τη ανα­κρι­τή ο συμ­βα­σιού­χος σταθ­μάρ­χης και ο δεύ­τε­ρος σταθ­μάρ­χης που…

Επικαιρότητα
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη

Την εγκλη­μα­τι­κή ευρω­ε­νω­σια­κή πολι­τι­κή «απε­λευ­θέ­ρω­σης» των σιδη­ρο­δρό­μων και των μετα­φο­ρών, που οδή­γη­σε στο έγκλη­μα στα Τέμπη και σε εκα­το­ντά­δες άλλα…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Καραθανασόπουλος: Η προστασία της ανθρώπινης ζωής μπαίνει στην προκρούστεια κλίνη του κόστους – οφέλους (VIDEO)

Κυβέρ­νη­ση και αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση επι­δί­δο­νται σε μια βολι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση για να μένουν στο απυ­ρό­βλη­το οι πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες και οι ένοχοι…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Τηλεδιοίκηση Λάρισας: Ο υφυπουργός Μεταφορών της ΝΔ πιάνεται ψευδόμενος σε ζωντανή μετάδοση (VIDEO)

Ο υφυ­πουρ­γός Μετα­φο­ρών Μιχά­λης Παπα­δό­που­λος πιά­νε­ται ψευ­δό­με­νος σε ζωντα­νή μετά­δο­ση, στην προ­σπά­θειά του να στή­σει επι­κοι­νω­νια­κό σόου με τη δήθεν…

Κοινωνία
Επιστολή-παρέμβαση Μηχανοδηγών προς Hellenic Train: 9 προβληματικά σημεία των σιδηροδρόμων απαιτούν άμεση επίλυση

Με επι­στο­λή-παρέμ­βα­ση προς την Hellenic Train, οι μηχα­νο­δη­γοί (Πανελ­λή­νια Ένω­ση Προ­σω­πι­κού Έλξης) κρού­ουν τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για 9 προβληματικά…