Περιήγηση: Τζοκόντα

Εικαστικές Τέχνες
Η Τζοκόντα χαμογελάει επειδή, απλούστατα, είναι… ευτυχισμένη

Το αινιγ­μα­τι­κό χαμό­γε­λο της Τζο­κό­ντας, που προ­βλη­μά­τι­σε χιλιά­δες καλ­λι­τέ­χνες, επι­στή­μο­νες και απλούς φιλό­τε­χνους, είναι απλώς η έκφρα­ση μια “ευτυ­χι­σμέ­νης” γυναίκας,…

Εικαστικές Τέχνες
Η κλοπή της Μόνα Λίζα — Πώς παράδοξα και παράνομα επέστρεψε στην κοιτίδα της

Ηταν 13 Δεκεμ­βρί­ου 1913 όταν η περί­φη­μη Μόνα Λίζα του Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι επέ­στρε­ψε παρά­δο­ξα και παρά­νο­μα στη Φλω­ρε­ντία, μετά την κλο­πή της…