Περιήγηση: Τζον Ριντ

Πρόσωπα
Ο «κόκκινος» Τζον Ριντ, ρεπόρτερ της Οκτωβριανής Επανάστασης

Στις 22 Οκτω­βρί­ου του 1887 κομ­μου­νι­στής δημο­σιο­γρά­φος Τζον Ριντ ο οποί­ος  κάλυ­ψε» τη Μεγά­λη Οχτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση, την οποία και αργό­τε­ρα περιέ­γρα­ψε στο…