Περιήγηση: Υπουργείο Παιδείας

Κοινωνία
ΔΟΕ: Παιδαγωγικά αδιανόητη η απόφαση του υπ. Παιδείας για τηλεκπαίδευση στη Θεσσαλία

Για μια επι­κοι­νω­νια­κή δια­χεί­ρι­ση της κατά­στα­σης μακριά από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας κάνει λόγο η Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλάδος,…

Κοινωνία
Τηλεφωνική παρέμβαση του Γ. Δελή στον υπηρεσιακό υπουργό Παιδείας για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Τηλε­φω­νι­κή παρέμ­βα­ση στον υπη­ρε­σια­κό υπουρ­γό Παι­δεί­ας Χρή­στο Κίτ­τα πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Δελής. Εκ μέρους του ΚΚΕ,…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Θ. Κοκονάς: Οι μαθητές είναι θύματα της επιμονής του υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει την Τράπεζα Θεμάτων (VIDEO)

Οι μαθη­τές μετα­τρέ­πο­νται σε θύμα­τα της επι­μο­νής του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να γίνουν οι εξε­τά­σεις μόνο μέσω της Τρά­πε­ζας Θεμά­των, σημείωσε…

Κοινωνία
Υπουργείο Παιδείας: Προσέφυγε στα δικαστήρια κατά απεργίας των εκπαιδευτικών ενάντια στις εξετάσεις PISA

Με προ­σφυ­γή στα δικα­στή­ρια και στους απερ­γο­κτό­νους νόμους απα­ντά το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας στην απερ­γία-απο­χή που προ­χω­ρούν οι εκπαι­δευ­τι­κοί την Τετάρτη…

Κοινωνία
Εκπαιδευτικοί: Απάντησαν με μαζική αποχή στις ηλεκτρονικές εκλογές-παρωδία του υπουργείου Παιδείας

Απί­στευ­τες μεθο­δεύ­σεις στις ηλε­κτρο­νι­κές εκλο­γές — παρω­δία που επι­χεί­ρη­σε να επι­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση στους εκπαι­δευ­τι­κούς, για την ανά­δει­ξη των αντιπροσώπων…

Παιδεία
ΚΚΕ: Αντί το υπουργείο «Παιδείας» να ποινικοποιεί τους αγώνες, ας ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα που συνεχώς δημιουργεί στα σχολεία

«Η δικα­στι­κή από­φα­ση του εφε­τεί­ου για τον αγώ­να των εκπαι­δευ­τι­κών, είναι αυτή που ήθε­λε η κυβέρ­νη­ση, όμως πλέ­ον πολύ περισσότεροι…