Περιήγηση: Χέλμουτ Κολ

Ιστορία
Από την «ευφορία» για την «ελευθερία» στα δεσμά της φτώχειας και της απελπισίας

Εκτο­πι­σμός εκα­τομ­μυ­ρί­ων, θλί­ψη, φόβος και παραί­τη­ση ακο­λού­θη­σαν την «επα­νέ­νω­ση», αφή­νο­ντας μέχρι σήμε­ρα το στίγ­μα τους Ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νοί δια­δη­λώ­νουν μετά την επανένωση.…