Περιήγηση: Χημικά όπλα

Επικαιρότητα
H Κούβα καταδικάζει την επίθεση των Αμερικάνων και των συμμάχων τους.

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της / Την έντο­νη κατα­δί­κη της νέας απο­τρό­παιας επί­θε­σης κατά της Συρί­ας από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και τους συμ­μά­χους της εξέ­φρα­σε η…

Επικαιρότητα
Ρωσία: Η Βρετανία έστησε την “προβοκάτσια” στην Ανατολική Γούτα της Συρίας με “σκηνοθετημένη” επίθεση με χημικά όπλα

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας δια­θέ­τει απο­δει­κτι­κά στοι­χεία που απο­δει­κνύ­ουν ότι η Βρε­τα­νία εμπλέ­κε­ται άμε­σα στην “προ­βο­κά­τσια” που σημειώ­θη­κε στην Ανατολική…