Περιήγηση: Χριστούγεννα

Κοινωνία
Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια

Αλλα­γές θα υπάρ­ξουν στα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς της Αθή­νας, όπως κάθε χρό­νο, τις μέρες των Χρι­στου­γέν­νων, Πρω­το­χρο­νιάς και…

Επικαιρότητα
Ένα δέντρο …εμβολίων φέρνει τα Χριστούγεννα στη Ρουμανία!

Το δικό τους συμ­βο­λι­κό χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο δέντρο, δημιούρ­γη­σαν οι εργα­ζό­με­νοι στο μεγα­λύ­τε­ρο εμβο­λια­στι­κό κέντρο του Βου­κου­ρε­στί­ου στη Ρου­μα­νία. Το δέντρο ύψους…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις ημέρες των γιορτών

Το προ­τει­νό­με­νο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των κατά τη διάρ­κεια των γιορ­τών, ανα­κοί­νω­σε ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΣΘ). Σύμ­φω­να με…