Περιήγηση: ΧΥΤΑ Φυλής

Επικαιρότητα
Να κλείσει οριστικά ο ΧΥΤΑ Φυλής, ζητεί η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ

«Για μια ακό­μη φορά τόνοι σκου­πι­διών έχουν συσ­σω­ρευ­τεί σε γει­το­νιές της Αττι­κής, μέσα στο καλο­καί­ρι, εξαι­τί­ας ρήγ­μα­τος που δημιουρ­γή­θη­κε πρόσφατα…