Περιήγηση: Ψηφίζουμε ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΚΣ

Επικαιρότητα
Φοιτητικές εκλογές 2024: Σήμερα να ακουστεί δυνατά: «Πανσπουδαστική» πρώτη δύναμη ξανά!

Στις κάλ­πες προ­σέρ­χο­νται οι φοι­τη­τές σε όλη τη χώρα στέλ­νο­ντας μήνυ­μα για δυνα­τούς συλ­λό­γους Σήμε­ρα μιλά­νε οι φοι­τη­τές! Σήμε­ρα στέλνουν…

Επικαιρότητα
Φοιτητικές εκλογές στις 10 Μάη η πρόταση της “Πανσπουδαστικής”: Καταγγέλλει την προσπάθεια της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ να μπλοκάρει τις εκλογές

Οι φοι­τη­τι­κές εκλο­γές να διε­ξα­χθούν την Τετάρ­τη 10 Μάη, ώστε όλοι οι φοι­τη­τές να μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν, να εκφρα­στούν, να…

Επικαιρότητα
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία — Εμπρός για «Πανσπουδαστική» πρώτη δύναμη παντού

Σήμε­ρα να ακου­στεί δυνα­τά η φωνή των φοι­τη­τών με «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» πρώ­τη δύνα­μη παντού! Σήμε­ρα μιλά­νε οι φοι­τη­τές! Σήμε­ρα στέλνουν…