Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

The Blueprint – Ciggy Kiss Live at Six Dogs, 12/6/2019

Δύο νέα, ανερ­χό­με­να συγκρο­τή­μα­τα από την Αθή­να, μοι­ρά­ζο­νται τη σκη­νή του Six Dogs την Τετάρ­τη 12 Ιου­νί­ου, για ένα γνή­σιο Rock n’ Roll θέαμα.
Με αφε­τη­ρία τη μαύ­ρη μου­σι­κή που ταξί­δε­ψε σε όλο τον κόσμο τον 20ο αιώ­να, οι Blueprint θα παρου­σιά­σουν ένα πρό­γραμ­μα “Beyond ’em Blues”, ενώ οι Ciggy Kiss, με ρετρό άπο­ψη, θα κινη­θούν σε ρυθ­μούς Post Prog.

Τετάρ­τη 12 Ιου­νί­ου 2019
Έναρ­ξη 21:00
Είσο­δος 5 €

Six Dogs
— Αβρα­μιώ­του 6–8, Μονα­στη­ρά­κι, Αθήνα
— https://goo.gl/maps/xDbQyS7DnaF2
— http://sixdogs.gr
— 2103210510

foto21

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εμπνευ­σμέ­νος από τον άμε­σο και ανθρώ­πι­νο χαρα­κτή­ρα των blues, στην αρχή της προ­σω­πι­κής του ανα­ζή­τη­σης των ριζών τους, ένας φιλό­δο­ξος νέος κιθα­ρί­στας παρερ­μη­νεύ­ει την έννοια της λέξης “Blueprint”, ως το ιδιαί­τε­ρο στίγ­μα που αφή­νει αυτή η μου­σι­κή στην ψυχή του ακροατή.

Έτσι, γεν­νιέ­ται για τον Δημή­τρη Κωβαίο η ιδέα του συγκρο­τή­μα­τος, το οποίο θα ξεκι­νή­σει τα πρώ­τα του βήμα­τα στην Αθή­να από μια παρέα φίλων φοι­τη­τών. Με ρεπερ­τό­ριο βασι­σμέ­νο σε blues και rock n’ roll κομ­μά­τια, θέτουν τις βάσεις της μου­σι­κής ταυ­τό­τη­τάς τους, η οποία θα δια­μορ­φω­θεί στα­δια­κά με ζωντα­νές εμφα­νί­σεις σε εκδη­λώ­σεις φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων και μικρά bar.

Έπει­τα από αλλα­γές στη σύστα­ση και την είσο­δό τους σε μου­σι­κές σκη­νές, οι Blueprint παίρ­νουν την μορ­φή του blues rock τρίο, με τον Κωβαίο σε κιθά­ρα και φωνη­τι­κά, τον Χρή­στο Μού­χλια στα ντραμς και τον Αλέ­ξη Νασ­σά­τη στο μπά­σο, και επι­κε­ντρώ­νο­νται στην εξέ­λι­ξη της ιδιαί­τε­ρης αυτής ταυ­τό­τη­τας, δημιουρ­γώ­ντας τη δική τους πρω­τό­τυ­πη μουσική.

Μοι­ρα­ζό­με­νοι την κοι­νή αγά­πη τους για τα δωδε­κά­με­τρα και το δημιουρ­γι­κό αυτο­σχε­δια­σμό, συνα­ντιού­νται ανά­με­σα στον πάντα φρέ­σκο ρυθ­μό του Chuck Berry, την παθια­σμέ­νη ενέρ­γεια του Rory Gallagher και την ιδιο­φυή φαντα­σία του Jimi Hendrix, ξεπερ­νώ­ντας καθιε­ρω­μέ­νες μορ­φές και όρια.

Σε μια έντο­νη αλλη­λε­πί­δρα­ση, κατά την οποία μου­σι­κοί και ακρο­α­τές ταυ­τί­ζο­νται μέσα από κοι­νές εμπει­ρί­ες, οι Blueprint αφή­νουν το ξεχω­ρι­στό τους στίγ­μα και σε προ­κα­λούν, να δημιουρ­γή­σεις το δικό σου!

foto22

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο