Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

The London stories

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο //

Όταν Τρά­πε­ζες ανα­λαμ­βά­νουν την παρου­σί­α­ση κυβέρ­νη­σης (αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης αρι­στε­ρής) κυρί­αρ­χου(;) κρά­τους σε άλλες τρά­πε­ζες. Οι δεσμεύ­σεις και οι υπο­σχέ­σεις. Μία ιστο­ρία χωρίς γραβάτα.

«Όταν ένα αερο­πλά­νο σπά­ει το φράγ­μα του ήχου, αυτός που βρί­σκε­ται στο έδα­φος γυρ­νά­ει το κεφά­λι από την πλευ­ρά που ακού­ει τον κρό­το. Όμως, το αεροπλάνο,επειδή ο ήχος καθυ­στε­ρεί να φτά­σει στο έδα­φος, ήδη βρί­σκε­ται στην άλλη πλευ­ρά». Φυσι­κή Β΄ Γυμνασίου.

Από την Δευ­τέ­ρα 26/1/2015 κάτι περί­ερ­γο συμ­βαί­νει στη χώρα. Άπα­ντες ασχο­λού­νται, δια της προ­τρο­πής των ΜΜΕ με το dress code του Υπ. Οικ., με την γρα­βά­τα, που δεν φορά­ει ο πρω­θυ­πουρ­γός και γενι­κώς με τις ενδυ­μα­το­λο­γι­κές προ­τι­μή­σεις του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου. Λίγοι δια­βά­ζουν και μελε­τούν τα λεγό­με­νά τους.

Αυτό συνέ­βη και με το ταξί­δι του Υπ. Οικο­νο­μι­κών στο Λον­δί­νο. Πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με ενδε­λε­χώς για τις ενδυ­μα­το­λο­γι­κές προ­τι­μή­σεις του Υπ. Οικ., αλλά από ουσία;

Ας πάμε λοι­πόν και στην ουσία.

Πέραν της συνά­ντη­σης με τον κο Όζμπρον (Υπ. Οικ. της Μ. Βρε­τα­νί­ας), ο κος Βαρου­φά­κης συμ­με­τεί­χε και σε ένα άλλο meeting, που δεν έλα­βε έκτα­ση στη δημοσιότητα.

Την ίδια μέρα η Bank of America — Meryll Lynch και η Deutche Bank, ανέ­λα­βαν να παρου­σιά­σουν την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς …σε άλλες τράπεζες.

Τώρα, για το πόσο «αρι­στε­ρό» είναι η κυβέρ­νη­ση, να παρου­σιά­ζε­ται σε τρά­πε­ζες από τρά­πε­ζες και τελι­κώς με ποιων συμ­φέ­ρο­ντα επι­λέ­γει να συμπο­ρευ­θεί, είναι στην κρί­ση του καθενός

Η σχέ­ση Βαnk of America — Meryll Lynch με τον ΣΥΡΙΖΑ ξεκι­νά­ει από τα τέλη Νοεμ­βρί­ου 2014, όταν Στα­θά­κης — Μηλιός μετα­βαί­νουν στο Λον­δί­νο, για να ενη­με­ρώ­σουν Τρά­πε­ζες για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Η απο­τί­μη­ση της συνά­ντη­σης αυτή για την Bank of America τότε, σε αντί­θε­ση με τη θέση του fund «capital», ήταν «Φυσι­κά προ­βλη­μα­τί­ζει η αβε­βαιό­τη­τα, θα υπάρ­ξουν δια­κυ­μάν­σεις στην αγο­ρά, αλλά όχι ακραία σενάρια»…

Ας επα­νέλ­θου­με όμως στη συνά­ντη­ση της Δευ­τέ­ρας 2 Φεβρουαρίου.

Σύμ­φω­να με διαρ­ρο­ές του οικο­νο­μι­κού επι­τε­λεί­ου που επι­κα­λού­νται ξένα media, ο Υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών δια­βε­βαί­ω­σε τους αντι­προ­σώ­πους της διε­θνούς επεν­δυ­τι­κής κοι­νό­τη­τας πως η Ελλά­δα θα μπο­ρέ­σει να εξυ­πη­ρε­τή­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις της κατά τρό­πο που δε θα έχει επι­ζή­μιες επι­πτώ­σεις για τους ομο­λο­γιού­χους και ειδι­κά τους ιδιώτες.
Επι­πλέ­ον, επι­χει­ρή­θη­κε να δοθεί μήνυ­μα πως η χώρα παρα­μέ­νει ανοι­χτή σε επεν­δύ­σεις, ότι η κυβέρ­νη­ση δε σκο­πεύ­ει να κρα­τι­κο­ποι­ή­σει τις τρά­πε­ζες και ότι θα προ­χω­ρή­σει η αξιο­ποί­η­ση της δημό­σιας περιου­σί­ας με δια­φο­ρε­τι­κό όμως μοντέ­λο, ανα­φέ­ρουν οι σχε­τι­κές πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται,ότι πριν κάποιες ημέ­ρες ο Υπ. Οικ. δια­βε­βαί­ω­σε τους «εγχώ­ριους θεσμι­κούς», ότι δε θα πει­ρα­χθεί δημό­σια περιού­σια, που τους εκποι­ή­θη­κε ή τους εκχω­ρή­θη­κε, η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΛΠ θα συνε­χι­στεί απρό­σκο­πτα, ενώ στο Λον­δί­νο δηλω­σε, ότι προ­τί­θε­ται να που­λη­σει σε ιδιώ­τες τους σιδη­ρο­δρό­μους (ΟΣΕ) ακό­μα και με 1 ευρώ, αλλά θέλει να κάνουν έργα…

Οι δεσμεύ­σεις και οι υπο­σχέ­σεις είναι σαφείς.

  1. Εξυ­πη­ρέ­τη­ση χρέ­ους, μη επι­ζή­μια για τα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα (συνο­δεύ­θη­κε και από τη δέσμευ­ση, περί εγκα­τά­λει­ψης της προ­ε­κλο­γι­κής θέσης για δια­γρα­φή χρέους).
  2. Επεν­δύ­σεις ξένων οικο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων (εννο­εί­ται επω­φε­λείς για τους επεν­δύ­ο­ντες, για τους εργα­ζο­μέ­νους σε αυτές και γενι­κώς για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα είναι άλλο θέμα).
  3. ΟΧΙ κρα­τι­κο­ποί­η­ση τρα­πε­ζών (εγκα­τά­λει­ψη της προ­ε­κλο­γι­κής ρητο­ρεί­ας για το ζήτημα).
  4. «Αξιο­ποί­η­ση δημό­σιας περιου­σί­ας, δια­φο­ρε­τι­κού μοντέ­λου». Εδώ προ­φα­νώς ενσκύ­πτει η εμμέ­σως εκφρα­σθεί­σα και προ­ε­κλο­γι­κώς θέση του ΣΥΡΙΖΑ, για Συμπρά­ξεις Δημο­σί­ου-Ιδιω­τι­κού Τομέα (ΣΔΙΤ), πρα­κτι­κή που φυσι­κά ακο­λου­θεί­ται από τη δεκα­ε­τία του ΄90, με τα γνω­στά αποτελέσματα.

Αναρ­ρω­τά­ται λοι­πόν κανείς, ποια είναι η δια­φο­ρά στην προ­σέγ­γι­ση και αντι­μέ­τω­πι­ση των «ξένων θεσμι­κών», βλ. εξω­χώ­ριο κεφά­λαιο, από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση Σαμα­ρά; Καμία.

Ίσως η μονα­δι­κή δια­φο­ρά να είναι, ότι κατά την προη­γού­με­νη δια­κυ­βέρ­νη­ση, του­λά­χι­στον ξένες τρά­πε­ζες δε διορ­γά­νω­ναν παρου­σιά­σεις της κυβέρ­νη­σεις σε άλλες τρά­πε­ζες. Αυτό όντως απο­τε­λεί μία πρωτοτυπία.

Οι δεσμεύ­σεις αυτές της κυβέρ­νη­σης και η επι­λο­γή της συμπόρ­ρευ­σης με αυτό, που σε γλώσ­σα «ξύλι­νη» ονο­μά­ζε­ται ταξι­κός αντί­πα­λος και σε μιντια­κή «ξένοι θεσμι­κοί, επεν­δυ­τές, αγο­ρές, εγχώ­ριοι επεν­δυ­τές», είναι πλέ­ον και εκφρασμένη.

Επει­δή σε αυτό το παι­χνί­δι, που λέγε­ται είτε καπι­τα­λι­σμός, είτε σύστη­μα, είτε μοντέ­λο, όταν ο ένας κου­βάς γεμί­ζει, ο άλλος αδειά­ζει, η κυβέρ­νη­ση επέ­λε­ξε τον «κου­βά», που θέλει να γεμίσει.

Για τους πλη­βεί­ους, αρκεί μία υπό­σχε­ση για στα­δια­κή μετά­βα­ση μετά δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για 751 ευρώ μει­κτά μηνιαί­ως και ένα επί­δο­μα φτώ­χειας 700 ευρώ για τους συντα­ξιού­χους κάτω των 700 ευρώ τα Χρι­στού­γεν­να του 2015.

Η κυβέρ­νη­ση έκα­νε την επι­λο­γή της.

Σύντο­μα — όταν τελειώ­σει και η ενα­σχό­λη­ση των ΜΜΕ με τις ενδυ­μα­το­λο­γι­κές προ­τι­μή­σεις — κοι­νω­νι­κά θα βρει αντι­μέ­τω­πο το λαϊ­κό — εργα­τι­κό κίνημα.

Πολι­τι­κά απέ­να­ντι της, θα βρει τη μονα­δι­κή πολι­τι­κή δύνα­μη, που δεν συγκλί­νει στρα­τη­γι­κά μαζί της. Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμμα.

Πηγές:
www.capital.gr
www.reporter.gr
www.euro2day.gr
www.ft.com
www.dailymail.co.uk
www.nerit.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο