Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΝΑΤΟ υμνεί τους συνεργάτες των Ναζί στη Βαλτική

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Ο αντι­κομ­μου­νι­σμός και η παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας υπήρ­ξαν ανέ­κα­θεν εργα­λεία προ­ώ­θη­σης των ευρω­α­τλα­ντι­κών γεω­πο­λι­τι­κών σχε­δί­ων. Σε ένα νέο κρού­σμα άθλιου αντι­κομ­μου­νι­σμού, το ΝΑΤΟ απο­φά­σι­σε να επα­να­φέ­ρει στην επι­φά­νεια τους συνερ­γά­τες των Ναζί στη Βαλ­τι­κή. Σε σχε­τι­κό tweet που αναρ­τή­θη­κε στον επί­ση­μο λογα­ρια­σμό της Βορειο­α­τλα­ντι­κής Συμ­μα­χί­ας στο Twitter, το ΝΑΤΟ παρου­σιά­ζει το τρέϊ­λερ ενός οκτά­λε­πτου προ­πα­γαν­δι­στι­κού βίντεο με τίτλο “Forest Brothers- Fight for the Baltics”. Πρό­κει­ται για την ιστο­ρία εσθο­νών, λετο­νών και λιθουα­νών «ανταρ­τών» που, λίγο πριν το τέλος του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, εξα­πέ­λυ­σαν πόλε­μο ενά­ντια στις δυνά­μεις του σοβιε­τι­κού Κόκ­κι­νου Στρατού. 

Η ΝΑΤΟϊ­κή προ­πα­γάν­δα ανα­φέ­ρε­ται στις «αντάρ­τι­κες δυνά­μεις» της Βαλ­τι­κής ως «απε­λευ­θε­ρω­τι­κό στρα­τό» που- δήθεν- πολε­μού­σε την «σοβιε­τι­κή κατο­χή». Αυτό βεβαί­ως που κρύ­βουν οι ιμπε­ρια­λι­στές, είναι ότι στις τάξεις των δυνά­με­ων αυτών πολε­μού­σαν πρώ­ην συνερ­γά­τες των SS και των Ναζί. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό το γεγο­νός ότι οι επι­θέ­σεις ενά­ντια στον Κόκ­κι­νο Στρα­τό ξεκί­νη­σαν το 1944, τη χρο­νιά δηλα­δή που οι χώρες αυτές απε­λευ­θε­ρώ­θη­καν από τους Ναζί! Είναι επί­σης γεγο­νός ότι οι περί­φη­μες μεραρ­χί­ες των λετο­νών Ναζί (αυτούς που υμνεί το ΝΑΤΟ) διέ­πρα­ξαν βάρ­βα­ρα εγκλή­μα­τα πολέ­μου, στοι­χεία για τα οποία έχουν κατα­τε­θεί στη δίκη της Νυρεμβέργης. 

Η πρό­σφα­τη αυτή προ­σπά­θεια του ΝΑΤΟ να παρου­σιά­σει συνερ­γά­τες των SS και των Ναζί ως «ήρω­ες» και «απε­λευ­θε­ρω­τές» δεν πρέ­πει να εκπλήσ­σει κανέ­ναν. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η ΕΕ, πρω­τα­γω­νι­στούν στην προ­σπά­θεια να σβή­σουν από την Ιστο­ρία το ρόλο των λαϊ­κών κινη­μά­των στην οργά­νω­ση του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­να ενά­ντια στην κατο­χή της χιτλε­ρι­κής συμ­μα­χί­ας, το ρόλο των λαϊ­κών κινη­μά­των ενά­ντια στο φασι­σμό σε κάθε χώρα, ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που διε­ξή­γα­γε η αστι­κή τάξη. Όλη αυτή η αντι­δρα­στι­κή «εκστρα­τεία» εκφρά­ζει το μίσος της αστι­κής τάξης ενά­ντια στον σοσια­λι­σμό και εντάσ­σε­ται στην επι­δί­ω­ξη των πολι­τι­κών δυνά­με­ων που την υπη­ρε­τούν να στρώ­σουν το έδα­φος για την αφο­μοί­ω­ση από το λαό- και ιδιαί­τε­ρα από τη νεο­λαία- του αντι­δρα­στι­κού ιδε­ο­λο­γι­κού πλαι­σί­ου της, παρα­χα­ράσ­σο­ντας την Ιστο­ρία με τον πλέ­ον χυδαίο και απρο­κά­λυ­πτο τρόπο.

Για να το πετύ­χουν αυτό, δε διστά­ζουν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν κάθε μέσο: Από τη μια ψηφί­ζουν ανι­στό­ρη­τα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά μνη­μό­νια, επι­χει­ρώ­ντας να εξι­σώ­σουν τον κομ­μου­νι­σμό με το ναζι­σμό και από την άλλη «ξεπλέ­νουν» στην «κολυμ­βή­θρα» της ιστο­ρι­κής δια­στρέ­βλω­σης δολο­φό­νους-συνερ­γά­τες των Ναζί σε μια σει­ρά χώρες, από την Ουκρα­νία μέχρι τις χώρες της Βαλτικής. 

Αυτός ήταν και είναι ο πραγ­μα­τι­κός, απε­χθής χαρα­κτή­ρας των ιμπε­ρια­λι­στι­κών λυκο­συμ­μα­χιών ΝΑΤΟ-ΕΕ, στο όνο­μα των οποί­ων πίνουν νερό η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η Νέα Δημο­κρα­τία και τα λοι­πά αστι­κά κόμματα. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο