Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

UEFA: Αντιμέτωπη με πρόστιμο η Παρί Σεν Ζερμέν εξαιτίας του πανό υπέρ της Παλαιστίνης

Αντι­μέ­τω­πη με πρό­στι­μο είναι ‑σύμ­φω­να με την «Equipe»- η Παρί Σεν Ζερ­μέν για το πανό υπέρ της Παλαι­στί­νης που σήκω­σαν στις κερ­κί­δες οι φίλα­θλοί της κατά τη διάρ­κεια του αγώ­να της ομά­δας τους με τη Μακά­μπι Χάϊ­φα για το Champions League. 

Το «Η Γάζα υπάρ­χει, η Γάζα αντι­στέ­κε­ται, ελεύ­θε­ρη Παλαι­στί­νη» ήταν αρκε­τό να εξορ­γί­σει την UEFA, και πλέ­ον να σκέ­φτε­ται να επι­βά­λει πρό­στι­μο στη γαλ­λι­κή ομά­δα καθώς η «πολι­τι­κή» της είναι να μην περ­νούν πολι­τι­κά μηνύ­μα­τα μέσω των διορ­γα­νώ­σε­ών της.

Ωστό­σο, αυτή η «πολι­τι­κή» τόσο της FIFA όσο και της UEFA έχει δύο μέτρα και δύο σταθ­μά. Πριν το Euro που διε­ξή­χθη το 2021 η Ευρω­παϊ­κή Ομο­σπον­δία είχε επι­τρέ­ψει στην Ουκρα­νία να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει εμφά­νι­ση όπου εμφα­νι­ζό­ταν ο χάρ­της της χώρας μαζί με την Κρι­μαία και τις περιο­χές του Ντό­νε­τσκ και του Λού­ανσκ, λέγο­ντας πως η φανέ­λα «έχει πάρει την έγκρι­ση μας και είναι από­λυ­τα συμ­βα­τή με τους ισχύ­ο­ντες κανο­νι­σμούς». Όμως, μετά την αντί­δρα­ση της Ρωσί­ας, έδω­σε εντο­λή στην ουκρα­νι­κή ομο­σπον­δία να απο­σύ­ρει τις εμφα­νί­σεις. Αντί­στοι­χα, η μπά­λα του τελι­κού του Champions League του 2022 έγρα­φε τη λέξη «Ειρή­νη» στα αγγλι­κά και τα ουκρα­νι­κά ενώ αντί­στοι­χο μήνυ­μα υπήρ­χε και στις πινα­κί­δες των γηπέ­δων όπου διε­ξά­γο­νταν οι αγώ­νες της διοργάνωσης.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο