Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άδ. Γεωργιάδης: Καταφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά του Ζαραλίκου με αφορμή σατυρικό βίντεο

Στη Δικαιο­σύ­νη κατα­φεύ­γει ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης με αφορ­μή ενα σατυ­ρι­κό βίντεο του κωμι­κού ηθο­ποιού Χρι­στό­φο­ρου Ζαρα­λί­κου που δημο­σιεύ­θη­κε στο διαδίκτυο.

Ο κ. Γεωρ­γιά­δης… «θίχτη­κε» επει­δή ο γνω­στός stand up κωμι­κός τον συνέ­κρι­νε με τον Χίτλερ, προ­τρέ­πο­ντάς τον να… κόψει το λαι­μό του.

Στο βίντεο που ανέ­βη­κε στο YouTube, ο Χρ. Ζαρα­λί­κος λέει μετα­ξύ άλλων:

«Άδω­νι! Και τώρα δεν σε λέω αρσε­νι­κή Εύα Μπρά­ουν, σε λέω Άδω­νι και σε κοι­τά­ζω στα μάτια. Από το ZaraleaksTV και όλα τα μανά­ρια, επει­δή μας είσαι ιδιαι­τέ­ρως μιση­τό πρό­σω­πο, σου δίνου­με την εξής ιδέα για του χρό­νου: επει­δή, όπως κατά­λα­βα και από τις αναρ­τή­σεις στο Twitter, εσέ­να σου αρέ­σει πάρα πολύ να τον βγά­ζεις έξω, να δεις ποιος τον έχει μεγα­λύ­τε­ρο τον κόσμο, επει­δή συνέ­χεια κάνεις αναρ­τή­σεις ”εμείς είχα­με τον περισ­σό­τε­ρο”, αν θες του χρό­νου να έχεις ακό­μα περισ­σό­τε­ρο κόσμο από φέτος, βγά­λε ανα­κοί­νω­ση πως θα κόψεις σε ζωντα­νή σύν­δε­ση τον λαι­μό σου. Θα γεμί­σεις το ΟΑΚΑ. Πραγ­μα­τι­κά σ’ το έχω και σε εικόνα».

Στην συνέ­χεια, εμφα­νί­ζε­ται στην οθό­νη ένα σκί­τσο στο οποίο απει­κο­νί­ζε­ται ο Χίτλερ να αυτο­πυ­ρο­βο­λεί­ται, συνο­δευό­με­νο από την εξής λεζά­ντα: «Fascists, Racists, Haters of refugees Follow your leader», δηλα­δή «Φασί­στες, Ρατσι­στές, που μισεί­τε τους πρό­σφυ­γες, καντε το ίδιο με τον ηγέ­τη σας».

Μην αντέ­χο­ντας το χιού­μορ, ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης σχο­λί­α­σε το εν λόγω βίντεο προ­α­ναγ­γέ­λο­ντας… μηνύ­σεις. Σε ανάρ­τη­σή του στο Twitter έγραψε:

«Ανέ­κα­θεν ήμουν υπέρ της σάτι­ρας και της καλο­προ­αί­ρε­της κρι­τι­κής. Πολ­λές φορές μάλι­στα έχω “ανε­βά­σει” ο ίδιος στους λογα­ρια­σμούς μου στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης σχε­τι­κά απο­σπά­σμα­τα. Ποτέ, όμως, δεν περί­με­να ένας κωμι­κός ηθο­ποιός να εκφρα­στεί με τέτοιον χυδαίο τρό­πο στο πρό­σω­πό μου. Όσοι έχουν δει το σχε­τι­κό βίντεο του κυρί­ου Ζαρα­λί­κου αντι­λαμ­βά­νο­νται ότι τέτοιου είδους χαρα­κτη­ρι­σμοί ενι­σχύ­ουν τη ρητο­ρι­κή μίσους και το τοξι­κό κλί­μα στο οποίο κάποιοι επεν­δύ­ουν, επι­διώ­κο­ντας προ­σω­πι­κά ή κομ­μα­τι­κά οφέλη.Μην έχο­ντας άλλη δυνα­τό­τη­τα άμυ­νας, ασκώ στο ακέ­ραιο κάθε νόμι­μο δικαί­ω­μά μου ως πολί­της και ιδιαί­τε­ρα ως πατέ­ρας, και ως εκ τού­του προ­σφεύ­γω στη Δικαιοσύνη».

Το επί­μα­χο σημείο του βίντεο στο 24:55

ΥΓ: Το σατυ­ρι­κό βίντεο του Ζαρα­λί­κου «ενό­χλη­σε» τον κ. Γεωρ­γιά­δη. Ήταν, βέβαια, ο ίδιος που πριν λίγα χρό­νια δια­φή­μι­ζε από τηλε­ο­ρά­σε­ως τα ναζι­στι­κά εμέ­σμα­τα του υμνη­τή του Χίτλερ, Κων­στα­ντί­νου Πλεύρη.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο