Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Άλλαξαν… κτίριο στον αστυνομικό που εμπλέκεται στην υπόθεση του Κολωνού

Μέσω διαρ­ρο­ών η ΕΛ.ΑΣ. ανα­φέ­ρει ότι ο 26χρονος, έχει μετα­φερ­θεί σε άλλη υπη­ρε­σία έως ότου ξεκα­θα­ρί­σει η κατά­στα­ση. Το όνο­μα του αστυ­νο­μι­κού έχει εμπλα­κεί στην απο­κρου­στι­κή υπό­θε­ση του βια­σμού της 12χρονης, καθώς φέρε­ται να είχε συνο­μι­λή­σει με εκεί­νον που δια­χει­ρι­ζό­ταν το προ­φίλ του κορι­τσιού στο Δια­δί­κτυο, ενώ φέρε­ται να της είχε στεί­λει και ακα­τάλ­λη­λες φωτογραφίες.

Ωστό­σο, σύμ­φω­να με πηγές από την αστυ­νο­μία, ο νεα­ρός, ο οποί­ος υπη­ρε­τού­σε στην Ασφά­λεια, έχει μετα­φερ­θεί σε υπη­ρε­σία γρα­φεί­ου στην Διεύ­θυν­ση Αθη­νών, μέχρι να απο­φα­σί­σει η ανα­κρί­τρια ποια θα είναι η μετα­χεί­ρι­σή του.

Σημειώ­νε­ται ότι ενα­ντί­ον του 26χρονου δεν έχει ασκη­θεί προς το παρόν κάποια δίω­ξη, ωστό­σο ο Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος είχε σπεύ­σει ήδη εδώ και ημέ­ρες να προ­α­ναγ­γεί­λει πει­θαρ­χι­κό έλεγχο.

Πηγή: efsyn.gr

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο