Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Έβο Μοράλες: Εξακολουθώ ακόμη να είμαι ο Πρόεδρος της Βολιβίας — Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την Τζ. Άνιες ως μεταβατική Πρόεδρο

Καθώς το Κογκρέ­σο της Βολι­βί­ας δεν έχει ακό­μη κάνει απο­δε­κτή την παραί­τη­σή του, ο Έβο Μορά­λες θεω­ρεί ότι συνε­χί­ζει να είναι ο πρό­ε­δρος της χώρας, όπως τόνι­σε σε συνέ­ντευ­ξή του που δημο­σιεύ­ε­ται στο σημε­ρι­νό φύλ­λο της ισπα­νι­κής εφη­με­ρί­δας El País. «Το κοι­νο­βού­λιο πρέ­πει να απορ­ρί­ψει ή να απο­δε­χθεί την παραί­τη­σή μου», είπε ο Μορά­λες στην εφη­με­ρί­δα από το Μεξι­κό, όπου κατέ­φυ­γε αφού του χορη­γή­θη­κε πολι­τι­κό άσυ­λο. «Όσο δεν το έχει κάνει, συνε­χί­ζω να είμαι ο πρόεδρος».

Ο Μορά­λες υπεν­θύ­μι­σε ότι η ίδια δια­δι­κα­σία πρέ­πει να εφαρ­μο­στεί επί­σης στην περί­πτω­ση του Άλβα­ρο Γκαρ­σία Λινέ­ρα, του αντι­προ­έ­δρου του που επί­σης παραι­τή­θη­κε την Κυρια­κή, καθώς και της Αντριά­νας Σαλ­βα­τιέ­ρα, της προ­έ­δρου της Γερου­σί­ας που ήταν τρί­τη στη σει­ρά δια­δο­χής, του αντι­προ­έ­δρου της Γερου­σί­ας και του προ­έ­δρου της Βου­λής. Το γεγο­νός ότι η Τζα­νί­νε Άνιες αυτο­α­να­κη­ρύ­χθη­κε μετα­βα­τι­κή πρό­ε­δρος, είπε ο Μορά­λες, «είναι αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό». Η ανά­λη­ψη της εξου­σί­ας «από αυτήν την κυρία επι­βε­βαιώ­νει» ότι δια­πρά­χθη­κε «πρα­ξι­κό­πη­μα», συμπλή­ρω­σε ο πρώ­τος αυτό­χθο­νας που εξε­λέ­γη πρό­ε­δρος της χώρας των Άνδε­ων το 2006.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι αμέ­σως η 52χρονη δικη­γό­ρος και συντη­ρη­τι­κή πολι­τι­κός ανα­γνω­ρί­στη­κε ως «νόμι­μη μετα­βα­τι­κή Πρό­ε­δρος» από τις κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ, της Βρε­τα­νί­ας, της Βρα­ζι­λί­ας, καθώς και από τον επί­σης αυτο­α­να­κη­ρυ­χθέ­ντα Πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας, αχυ­ράν­θρω­πο των ΗΠΑ και της ΕΕ, Χ. Γκουαϊδό.

Η ανα­κή­ρυ­ξη της Ανιές σε Πρό­ε­δρο προ­κά­λε­σε με τη σει­ρά της λαϊ­κές αντι­δρά­σεις. Χιλιά­δες κόσμου δια­δή­λω­σαν στη Λα Πας, στην Κοτσα­μπά­μπα, στο Ελ Αλτο, ακό­μα και στη Σάντα Κρους (προ­πύρ­γιο της αντί­δρα­σης), αντι­με­τω­πί­ζο­ντας την κατα­στο­λή του στρατού.

Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την Τζανίνε Άνιες ως μεταβατική Πρόεδρο της

Ουπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο συνε­χά­ρη την Τζα­νί­νε Άνιες, τη γερου­σιά­στρια που ανέ­λα­βε μετα­βα­τι­κή πρό­ε­δρος της Βολι­βί­ας μετά τον εξα­να­γκα­σμό σε παραί­τη­ση του Έβο Μορά­λες την Κυρια­κή, ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι ΗΠΑ εξαί­ρουν την από­φα­ση της βολι­βια­νής γερου­σιά­στριας Τζα­νί­νε Άνιες να ανα­λά­βει την ευθύ­νη να γίνει μετα­βα­τι­κή πρό­ε­δρος και να οδη­γή­σει τη χώρα της σε αυτή την δημο­κρα­τι­κή μετά­βα­ση βάσει του Συντάγ­μα­τος της Βολι­βί­ας και σύμ­φω­να με τις αρχές της Δια­με­ρι­κα­νι­κής Δημο­κρα­τι­κής Χάρ­τας», ανα­φέ­ρει δελ­τίο Τύπου που δημο­σιο­ποί­η­σε το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ και υπο­γρά­φε­ται από τον Πομπέο, σημα­το­δο­τώ­ντας ουσια­στι­κά την επί­ση­μη ανα­γνώ­ρι­ση της Άνιες από την Ουάσινγκτον.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες βίαιες συγκρούσεις

Δύο άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν σε βίαιες συγκρού­σεις ανά­με­σα σε υπο­στη­ρι­κτές του πρώ­ην προ­έ­δρου Έβο Μορά­λες, υπο­στη­ρι­κτές της νέας μετα­βα­τι­κής κυβέρ­νη­σης και της αστυ­νο­μί­ας στη Βολι­βία. Δύο νεα­ροί σκο­τώ­θη­καν από σφαί­ρες στην επαρ­χία Σάντα Κρους, στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας, σύμ­φω­να με μια ανα­κοί­νω­ση του ινστι­τού­του ιατρο­δι­κα­στι­κής της γενι­κής εισαγ­γε­λί­ας (IDIF) στη Λα Πας. Η εξέ­λι­ξη αυξά­νει σε του­λά­χι­στον 10 τους νεκρούς των μετε­κλο­γι­κών επει­σο­δί­ων, που διαρ­κούν τρεις εβδο­μά­δες. Σε τμή­μα­τα της χώρας ανα­φέρ­θη­καν εξε­γέρ­σεις, λεη­λα­σί­ες και εμπρησμοί.

Ο Μορά­λες εξα­να­γκά­στη­κε να παραι­τη­θεί την Κυρια­κή, έπει­τα από μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις υπο­στη­ρι­κτών της αντι­πο­λί­τευ­σης, η οποία καταγ­γέλ­λο­ντας νοθεία αρνή­θη­κε να απο­δε­χθεί το απο­τέ­λε­σμα των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών της 20ής Οκτω­βρί­ου, αφού ο στρα­τός απαί­τη­σε να εγκα­τα­λεί­ψει τη χώρα για να απο­κα­τα­στα­θεί «η ειρή­νη» στη χώρα.

Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες Βολι­βια­νών σε ολό­κλη­ρη τη χώρα ενά­ντια στην αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σα πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή κυβέρ­νη­ση αυτο­διο­ρι­σμέ­νης μετα­βα­τι­κής δια­δό­χου του στην προ­ε­δρία, της ως αυτή την εβδο­μά­δα γερου­σιά­στριας της δεξιάς Τζα­νί­νε Άνιες, ενώ σχη­μα­τί­ζο­νται ήδη επι­τρο­πές πολι­τών με πρω­το­βου­λία κοι­νω­νι­κών οργα­νώ­σε­ων, που δηλώ­νουν ότι θα συνε­χί­σουν τις κινη­το­ποι­ή­σεις με απαί­τη­ση να γυρί­σει ο Μορά­λες, που όπως λένε «είναι ο νόμι­μος Πρό­ε­δρος και η θητεία του λήγει στις 22/1/2020».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο